Právní důvody zpracování

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje subjektů údajů, tj. fyzických osob, na základě následujících právních důvodů (titulů):

 • Plnění právní povinnosti
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle zákona, vyhlášky ministerstva, nařízení EU, apod.), která se na správce vztahuje, např. agenda cestovních dokladů nebo občanských průkazů, stavební řízení, účetnictví.
 • Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, např. provozování městského kamerového systému pro potřeby prevence kriminality a zajištění veřejného pořádku.
 • Plnění smlouvy
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, např. nákup a prodej nemovitostí, pronájem obecních bytů.
 • Oprávněný zájem
 • Zpracování je nezbytné pro splnění oprávněného zájmu správce. V případě oprávněného zájmu je nutné posoudit vždy konkrétní situaci, tedy určit, zda skutečně je zájem oprávněný, a za jakým účelem je nezbytné zpracovat osobní údaje.
 • Ochrana životně důležitého zájmu
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, např. povodně, požáry, nehody.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Zpracování je nezbytné pro plnění účelu, který nelze zařadit pod právní důvody uvedené výše. Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být:
  • Srozumitelný
  • Vyjádření souhlasu musí být srozumitelné a od ostatních závazků a jiných skutečností odlišitelné, např. nesmí být součástí všeobecných podmínek, obchodní smlouvy.
  • Svobodný
  • Každý subjekt údajů poskytuje svůj souhlas dobrovolně a může svůj souhlas kdykoliv odvolat.
  • Konkrétní
  • Souhlas musí být natolik konkrétní, aby v něm subjekt údajů rozpoznal přesný účel zpracování osobních údajů. V případě, že účelů má být více, musí být uveden každý zvlášť a o každém musí mít subjekt údajů možnost se samostatně rozhodnout.
  • Informovaný
  • Aby bylo možno souhlas se zpracováním osobních údajů považovat za informovaný, je nutné subjektu údajů sdělit:
   • identitu správce,
   • účel jednotlivých způsobů zpracování,
   • jakých osobních údajů se zpracování bude týkat, a to alespoň podle jejich druhu,
   • informaci o možnosti souhlas kdykoliv odvolat,
   • zda osobní údaje budou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování,
   • zda zpracovávané osobní údaje budou předávány třetím stranám.
  • Jednoznačný projev vůle,
  • kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 


K prohlížení souborů pdf použijte Adobe Acrobat Reader, který je ke stažení zdarma.

get_acrobat